torsdag 30 juli 2009

Facebook och auktoriteten

Fortfarande har inte Facebook tappat i popularitet, snarare tvärtom. Nu börjar allt yngre att hitta till FB också...för något år sedan låg medelåldern på ca 25 år...idag måste den ligga lägre. Just det att allt yngre söker sig in till Facebook komplicerar saker och ting. På tidigare populära mötesplatser såsom Lunarstorm så fanns det inte särskilt många vuxna medlemmar och ungdomarna/barnen levde sina egna liv. På Facebook är det annorlunda...här fanns redan de vuxna och de unga kom in senare. Såväl allt gott men jag har vid flera tillfällen talat med ungdomar som fått problem med vuxennärvaron på Facebook. Det handlar dock inte om det som ni läsare direkt tror att det handlar om där vuxna tar kontakt med unga i tvivelaktiga syften.

Det som flera ungdomar berättat och skrivit till mig om är att de av olika anledningar har fått sina lärare som "vänner" på Facebook och känner i efterhand att det inte var en så bra idé. I vissa fall har eleven själv lagt till sin lärare som vän men i andra fall har det varit lärarens initiativ. Det som senare kommit att bekymra eleven är att de känner att läraren ifråga får veta för mycket om eleven, samtidigt vågar inte eleven ta bort sin lärare från Facebook för man är osäker över hur läraren ifråga kommer att reagera. Vad eleven givetvis är orolig för är i slutändan sitt betyg.

Jag föreläste för ett stort antal gymnasieskolledare i våras och jag tog upp detta dilemma. Jag fick frågan hur jag ansåg att man som skolledare bör hantera frågan och mitt svar är mycket tydligt...en lärare ska inte ha sina elever som "vänner" på Facebook. Både utifrån elevens men även lärarens perspektiv. Det är inte heller bra att en elev får kännedom om alltför mycket i ens lärares privatliv. En lärare har alltid en auktoritär roll oavsett om man finns i skolmiljön eller online...denna roll får inte missbrukas.

Vad ska då en elev göra som inte längre vill ha sin lärare på Facebook? Givetvis skall denne ta bort läraren som vän i Facebook...vi får hoppas att läraren ifråga förstår problematiken och accepterar detta utan att fråga.