onsdag 1 juli 2009

Ny Grooming-lag vinner laga kraft idag

Det har länge diskuteras om att ev. lagstifta om sk. Grooming/Gromning vilket innebär att det skall vara förbjudet för för vuxna att ta kontakt med barn för att arrangera och genomföra ett möte som har sexuellt syfte. Idag träder en sådan lag i kraft. Kortfattad skriver regeringen följande om lagen:

Ett nytt brott införs i 6 kap. brottsbalken – kontakt med barn i sexuellt syfte.

Brottet tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträff ande med barnet. Brottet omfattar den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vidare utvidgas bestämmelsen i 6 kap. 14 § brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall för att kunna tillämpas även beträff ande det nya brottet. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:149).Källa:
Regeringen den 1/7-09