torsdag 24 februari 2011

Öppna URs arkiv

Vi kan läsa i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 23/3 -11 att folkpartisterna Christer Nylander (Vice ordförande, riksdagens kulturutskott) och Tina Acketoft (Gruppledare, riksdagens utbildningsutskott) vill att UR:s arkiv skall öppnas för alla. Det är en åsikt som jag är den förste att ställa mig bakom. URs arkiv är enormt stort och mycket värdefullt för alla oss som vill veta mer och vill veta det nu, inte på en bestämd sändningstid eller med en svår inloggning, vi vill ha materialet NU. Högre utbildning har möjlighet att gå in i ett samarbetsavtal med UR som heter UR Access vilket jag alltid har värjt mig mot då jag liksom många andra anser att Public Service skall tillgodose inte bara en liten grupp som kan betala för sig med detta material utan det är en angelägenhet för hela Sveriges befolkning. För skolorna är det samma sak, de får vända sig till länens mediecentraler för att få tillgång till materialet.

Jag har full förståelse för att det finns upphovsrättsliga skäl till varför man inte kan öppna arkiven helt och hållet idag vilket också nämns i artikeln, men betänk samtidigt möjligheterna och som lyfts fram i SvDs artikel:

De avtal UR idag har med upphovsmän gör det möjligt att låta nytt material vara fritt tillgängligt endast i sex månader på UR Play efter att de visats på tv. Därefter måste man vända sig till en mellanhand, till exempel en kommunal mediecentral, och via lösenord få tillgång till programmen. Om arkiven ska kunna öppnas helt och användas mer flexibelt måste därför avtalen med upphovsmännen skrivas om. Det medför en viss kostnad, men vinsterna är betydande och möjligheterna är många. En lärare som pratar inlevelsefullt om insekters liv, skulle med några enkla knapptryck kunna visa eleverna en pedagogiskt genomtänkt film i ämnet. Elever som jobbar med Gustav Vasa skulle kunna få i läxa att se en UR-film om just detta ämne. Studenter kan på sin läsplatta få direkt tillgång till föreläsningar och intervjuer med framträdande forskare. Föräldrar som vill hjälpa till med matematikläxan kan enkelt få en uppfräschning av kunskaperna.

Vi måste komma ifrån alla svåra inloggningar som inte funkar eller är för omständiga att återskapa då det kan ta några timmar innan man kanske fått ett nytt lösenord. Under IT-ministerns rundabordssamtal i måndags om IT i skola och undervisning så talade bland annat Rickard Vinde som representerar Föreningen Svenska Läromedel om att det behövs enkla inloggningar (sk. Singel-Sign On) för att komma åt läromedel online, jag vill gå ett steg längre, vi behöver fler öppna digitala lärresurser som t.ex. URs arkiv och vi behöver öppna digitala lärresurser som fungerar i skolmiljön. Som läget är nu så köper skolor online-läromedelslösningar från både det ena och det andra hållet i hopp och tro att dessa skall hjälpa lärarna i deras undervisning när de många gånger gör det motsatta, försvårar och skapar frustration.

Jag välkomnar en debatt om att öppna våra statliga digitala arkiv som byggts upp av landets medborgares finansiering. Dessutom finns det en annan poäng med detta arkiv och det är att det är en historisk dokumentation som är mycket viktig för skolan och elevernas förståelse av utveckling inom en mängd olika områden, denna källa att ösa ur finns inte hos läromedelsföretagen på samma vis. Visserligen kan flera mena att detta är en direkt konkurrens mot läromedelsföretagen men det är en fråga som får lösas helt enkelt

Om En-till-en satsningar skall lyckas som bygger inte framgångarna primärt på hårdvaran utan på de tjänster och lösningar som skolan kan få ta del av (såväl föräldrarna till eleverna) och här behövs det nationella lösningar som alla ska få nyttja. Vi har nog av lösenord, koder och användarnamn...vi vill ha enkelhet, kvalitet och utveckling. En digital agenda för Sverige innebär att samtliga resurser som vi kan nyttja skall komma skolan till del...då ger vi möjlighet att överlåta det pedagogiska uppdraget till fullo till lärarna som kan skapa undervisningsmaterial baserat på elevernas behov.